1 Thess 5,5

Krydshenvisning:
Luk 16,8. Ef 5,8. Rom 13,12-13