1 Tim 2,7

Krydshenvisning:
ApG 9,15. 2 Tim 1,11. Rom 11,13