1 Tim 5,17

Krydshenvisning:
ApG 14,23. Rom 12,8. 1 Thess 5,12