2 Tim 1,8

Krydshenvisning:
Rom 1,16. Ef 3,1. 2 Tim 1,12. 16; 2,3