Pinsedagen

v1  Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. v2  Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. v3  Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. v4  Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.

v5  I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. v6  Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. v7  De var ude af sig selv af forundring og spurgte: »Hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? v8  Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? v9  Vi parthere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, v10  Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, v11  jøder og proselytter, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål.« v12  Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden: »Hvad skal det betyde?« v13  Men andre spottede og sagde: »De har drukket sig fulde i sød vin.«

Peters prædiken pinsedag

v14  Da trådte Peter frem sammen med de elleve, og med høj røst talte han til dem: »Jøder og alle I, som bor i Jerusalem! Dette skal stå klart for jer, læg mærke til mine ord: v15  Disse folk er ikke berusede, som I tror, det er jo kun den tredje time på dagen. v16  Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel:
       v17  Det skal ske i de sidste dage, siger Gud:
      Jeg vil udgyde af min ånd
      over alle mennesker.
      Jeres sønner og døtre skal profetere,
      jeres unge skal se syner,
      jeres gamle skal have drømme.
       v18  Selv over mine trælle og trælkvinder
      vil jeg udgyde min ånd i de dage,
      og de skal profetere.
       v19  Jeg gør undere oppe på himlen
      og sætter tegn nede på jorden,
      blod og ild og kvælende røg.
       v20  Solen forvandles til mørke
      og månen til blod,
      før Herrens store og herlige dag kommer.
       v21  Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.

v22  Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret – en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og undere og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer, sådan som I selv ved – v23  ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryderes hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. v24  Men Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. v25  Om ham siger David nemlig:
      Jeg havde altid Herren for øje,
      han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle.
       v26  Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede,
      ja, mit legeme skal bo i håb.
       v27  For du vil ikke lade mig blive i dødsriget,
      din hellige vil du ikke lade se forrådnelse.
       v28  Du lærte mig livets veje,
      du vil mætte mig med glæde for dit ansigt.
v29  Brødre, om patriarken David kan jeg ligeud sige til jer, at han er både død og begravet, og hans gravsted er hos os den dag i dag. v30  Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, v31  forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive i dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrådnelse. v32  Denne Jesus har Gud ladet opstå. Det er vi alle vidner på. v33  Han er ophøjet til Guds højre hånd og har fra Faderen fået Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I både ser og hører. v34  For David steg ikke op til himlene, men siger selv:
      Herren sagde til min herre:
      Sæt dig ved min højre hånd,
       v35  indtil jeg får lagt dine fjender
      som en skammel for dine fødder!
v36  Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus.«

Den første menighed

v37  Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: »Hvad skal vi gøre, brødre?« v38  Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. v39  For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på.« v40  Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde: »Lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt!« v41  De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til.

v42  De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. v43  Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved apostlene. v44  Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. v45  De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. v46  De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet v47  priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.