Ef 4,24

Krydshenvisning:
1 Mos 1,27. Rom 6,4. Ef 2,10. Kol 3,10