Ef 4,25

Krydshenvisning:
3 Mos 19,11. Zak 8,16. Rom 12,5. Sir 7,12