Fil 3,19

Krydshenvisning:
Sl 10,3. Rom 16,18. Kol 3,2. 2 Tim 3,4