Kol 2,9

Krydshenvisning:
Joh 1,14. 16. Kol 1,15. 19. 2 Mos 23,21