Kol 3,1

Krydshenvisning:
Kol 2,12. Ef 2,6. Sl 110,1