Kol 3,9

Krydshenvisning:
3 Mos 19,11. Rom 6,6. Ef 4,25