Luk 1,48

Krydshenvisning:
1 Mos 30,13. 1 Sam 1,11. Luk 11,27
1 Sam 2,1-10