Luk 1,52

Krydshenvisning:
1 Sam 2,1-10
1 Sam 2,8. Job 5,11. Sl 147,6