Rom 1,24

Krydshenvisning:
ApG 14,16. 2 Thess 2,11