Rom 12,12

Krydshenvisning:
Luk 10,20. Rom 15,13. Ef 6,18. Kol 4,2