Rom 12,2

Krydshenvisning:
Ef 4,23; 5,10. 17. Kol 1,9