Rom 3,24

Krydshenvisning:
Rom 5,1. Ef 2,8. Tit 3,5-7