Rom 3,3

Krydshenvisning:
Rom 9,6; 11,29. 2 Tim 2,13