Rom 8,38

Krydshenvisning:
Ef 1,21; 6,12. Kol 2,15