Tit 1,15

Krydshenvisning:
Rom 14,14. 20. 1 Tim 4,4