Zak 9,10

Krydshenvisning:
Es 2,4. Mika 4,3. Sl 72,8