En kristen husordenI skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus,

v1  Børn, adlyd jeres forældre i Herren; for det er ret og rigtigt. v2  »Ær din far og din mor!« Det er det første bud, der er knyttet et løfte til: v3  »for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden.« v4  Og fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning.

v5  Slaver, adlyd jeres jordiske herrer, som var det Kristus, med frygt og bæven og af et oprigtigt hjerte, v6  ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men som Kristi tjenere, der af hjertet gør Guds vilje. v7  Gør jeres arbejde med god vilje som et arbejde for Herren og ikke for mennesker. v8  I ved jo, at enhver skal få gengældt af Herren, hvad han gør af godt, hvad enten han er slave eller fri. v9  Og I, som er herrer, optræd på samme måde over for dem; lad være med at true. I ved jo, at de og I har den samme Herre i himlene, og han gør ikke forskel på nogen.

Guds fulde rustning

v10  I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11  Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. v12  Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. v13  Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. v14  Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, v15  og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. v16  Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. v17  Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. v18  Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige v19  – også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, v20  det som jeg i lænker er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal.

Slutning og fredsønske

v21  Men for at også I kan vide, hvordan det står til hos mig, skal Tykikos, min kære broder, den trofaste tjener i Herren, give jer besked om alt. v22  Jeg sender ham til jer, netop for at I kan få besked om vore forhold, og for at han kan trøste jeres hjerter.

v23  Fred være med brødrene, og kærlighed og tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus! v24  Nåden være med alle, der elsker vor Herre Jesus Kristus, og uforgængeligt liv!