Spørgsmålet om skilsmisse

v1  Så brød Jesus op og drog til Judæa og landet øst for Jordan; atter samlede der sig folkeskarer hos ham, og han underviste dem igen, som han plejede.

v2  Så kom der nogle farisæere, og for at sætte ham på prøve spurgte de ham: »Er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru?« v3  Han svarede dem: »Hvad har Moses påbudt jer?« v4  Og de sagde: »Moses har tilladt manden at skrive et skilsmissebrev og så skille sig fra hende.« v5  Jesus sagde til dem: »Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at han gav jer dette bud; v6  men fra skabelsens begyndelse skabte Gud dem som mand og kvinde. v7  ›Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, v8  og de to skal blive ét kød.‹ Derfor er de ikke længere to, men ét kød. v9  Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.« v10  Da de igen var inden døre, spurgte disciplene ham om dette, v11  og han sagde til dem: »Den, der skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud mod hende; v12  og hvis hun skiller sig fra sin mand og gifter sig med en anden, begår hun ægteskabsbrud.«

Jesus og de små børn

v13  Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, v14  men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. v15  Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« v16  Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Den rige mand

v17  Og da Jesus gik ud på vejen, kom der én løbende og faldt på knæ for ham og spurgte: »Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?« v18  Jesus svarede ham: »Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen én, nemlig Gud. v19  Du kender budene: ›Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, du må ikke begå røveri, ær din far og din mor!‹ « v20  Han sagde: »Mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom.« v21  Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham: »Én ting mangler du: Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig!« v22  Men han blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende.

v23  Da så Jesus sig omkring og sagde til sine disciple: »Hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige.« v24  Disciplene var rystede over hans ord. Og Jesus sagde igen til dem: »Børn, hvor er det vanskeligt at komme ind i Guds rige! v25  Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.« v26  Men de blev endnu mere forfærdede og sagde til hinanden: »Hvem kan så blive frelst?« v27  Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, thi alting er muligt for Gud.«

v28  Peter tog ordet og sagde til ham: »Se, vi har forladt alt og fulgt dig.« v29  Jesus sagde: »Sandelig siger jeg jer: Der er ingen, der har forladt hjem eller brødre eller søstre eller mor eller far eller børn eller marker på grund af mig og på grund af evangeliet, v30  som ikke får det hundreddobbelt igen nu i denne verden, både huse og brødre og søstre og mødre og børn og marker, tillige med forfølgelser, og evigt liv i den kommende verden. v31  Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første.«

Jesus forudsiger sin lidelse og død og opstandelse

v32  De var på vej op til Jerusalem, og Jesus gik foran dem. De var rystede, og de, der fulgte efter, var bange. Så tog han igen de tolv til side og begyndte at sige til dem, hvad der skulle ske med ham: v33  »Se, vi går op til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgives til ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, v34  og de skal håne ham og spytte på ham, piske ham og slå ham ihjel, og tre dage efter skal han opstå.«

Zebedæussønnernes ønske

v35  Så kom Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, hen til Jesus og sagde til ham: »Mester, der er noget, vi vil bede dig om at gøre for os.« v36  Han spurgte dem: »Hvad er det, I vil have, at jeg skal gøre for jer?« v37  De sagde til ham: »Lov os, at vi må få sæde i din herlighed, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd.« v38  Jesus sagde til dem: »I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg drikker, eller døbes med den dåb, jeg døbes med?« v39  »Ja, det kan vi,« svarede de. Jesus sagde til dem: »Det bæger, jeg drikker, skal I drikke, og den dåb, jeg døbes med, skal I døbes med; v40  men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen; det gives til dem, som det er bestemt for.«

v41  Da de ti andre hørte det, blev de vrede på Jakob og Johannes. v42  Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: »I ved, at de, der regnes for folkenes fyrster, undertrykker dem, og at deres stormænd misbruger deres magt over dem. v43  Sådan skal det ikke være blandt jer; men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, v44  og den, der vil være den første blandt jer, skal være alles træl. v45  For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.«

Helbredelsen af den blinde ved Jeriko

v46  Så kom de til Jeriko. Og da Jesus sammen med sine disciple og en større skare gik ud af Jeriko, sad Timæus' søn, Bartimæus, en blind tigger, ved vejen. v47  Da han hørte, at det var Jesus fra Nazaret, gav han sig til at råbe: »Davids søn, Jesus, forbarm dig over mig!« v48  Mange truede ad ham for at få ham til at tie stille; men han råbte bare endnu højere: »Davids søn, forbarm dig over mig!« v49  Og Jesus stod stille og sagde: »Kald på ham!« Så kaldte de på den blinde og sagde til ham: »Vær frimodig, rejs dig, han kalder på dig.« v50  Så smed han kappen fra sig, sprang op og kom hen til Jesus. v51  Og Jesus spurgte ham: »Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?« Den blinde svarede ham: »Rabbuni, at jeg må kunne se!« v52  Jesus sagde til ham: »Gå bort, din tro har frelst dig.« Og straks kunne han se, og han fulgte med ham på vejen.